جمعیت علمای اردن تعرضات صهیونیست ها به قبله نخست را محکوم کرد

[ad_1]

نظرتان را بيان کنید

{{if type== “link”}}

${caption}${description}