نظامیان صهیونیست بیمارستان مقاصد در قدس را محاصره کردند

[ad_1]

نظرتان را بيان کنید

{{if type== “link”}}

${caption}${description}